Мито, митническа тарифа и митническа политика. Специфика на митата като форма на косвени данъци. pro


Връзката им с външната търговия и външно търговския режим. Характеристика на митническата тарифа. Митническа облагаема стойност и нейното облагане с мита...
 

Местни финанси и бюджети. Връзка и зависимост между териториалното обособяване на страната и нейната бюджетна система. pro


Приходи на общинските бюджети. Видове и характеристика. Разходи на общинските бюджети. Видове и характеристика. Дискусията, свързана с финансовата автономия на общините. Политика и тенденции в тази посока...
 

Финансиране в дейността на предприятието (фирмата) - съдържание и значение pro


Финансиране в дейността на предприятието (фирмата) - съдържание и значение. Финансиране в дълготрайни активи. Амортизация и амортизационна политика. Финансиране в краткотрайни акиви. Методи за оценяване на краткотрайните активи...
 

Исторически основи и значение на социалното осигуряване pro


Исторически основи и значение на социалното осигуряване. Обща характеристика на социалното осигуряване в България. Организационна структура на НОИ и НЗОК...
 

Методология при управление на проектното портфолио pro


Лекция на Евгени Стоянов по Управление и контрол на проектите. Методи за избор на проекти. Методи на Газемзади и Арчър. Рейтинг система. Сравнителни методи. Методи за оценяване. Балансирана карта...
 

Бюджет. Бюджетни технологии. Бюджетна политика. pro


Бюджет. Бюджетни технологии. Бюджетна политика. Местни финанси и бюджети. Финансови аспекти, регулатори на пазарната икономика...
 

Местно самоуправление - децентрализация и деконцентрация на местната власт pro


Община - понятие правна уредба. Общински съвет - избиране, състав, ред за работа и вземане на решения, председател на Общинския съвет. Компетентност и актове на общенския съвет...
 

Рентабилност - същност, измерване. Видове рентабилност. pro


Фактори, влияещи на рентабилността и измерване на тяхното влияние. Методи на планиране и анализ на рентабилността...
 

Актуални проблеми в парично-кредитната политика pro


В курсовия проект са засегнати актуалните проблеми в парично-кредитната политика: цели, задачи, фактори влияещи при формирането и. Анализирани са изходните тези, които обуславят ефективността на провежданатакредитна политика от търговските банки...
 

Мотивация и мотивационни теории pro


Рефератът включва: Вътрешни и външни мотиви; Видове мотивационни теории; Мотивационни техники и приложение на теорията на А. Маслоу...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент