Попълване на празноти в правото. Правоприлагане по аналогия


Аналогия на закона и Аналгоия на правото.В теорията е изяснено, че правоприлагането от страна на компетентен държавен орган е правно-логическа дейност, при която осъществени факти се подвеждат под хипотезата на правна норма и ако и съответстват, от диспо
 

Възможности за културна интеграция в информационното общество


Информационното общество е младо общество с предоставящо ни огромен набор от услуги и възможности. Бързият и успешен преход към информационното общество трябва да осигури възможно...
 

Правата на децата


Консенсусът относно определянето на правата на децата става по-ясен през последните петдесет години. Публикация от 1973 на Хилъри Клинтън (тогава адвокат) заявява...
 

Съдържание на вещното право на ползване. Права и задължения на собственика и ползвателя


1. Въведение - Правото на ползване е едно от класическите вещни права. То е заложено още в римското право, като първоначално възниква като личен сервитут....
 

Командитно дружество с акции


Командитното дружество с акции (КДА) е самостоятелен вид търговско дружество. Специфична негова особеност е, че съчетава елементи и на командитното, и на акционерното дружество с надмощие на капиталовия елемент. По тази причина нормативно е...
 

Гражданско състояние


Гражданското състояние на физическите лица е комплексно правно състояние, което включва правни качества и последици на определени юридически събития и правни действия, като раждане, брак, смърт, осиновяване и т.н...
 

Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност


Юридическото лице (ЮЛ) за общественополезна дейност е ЮЛ с нестопанска цел, чиято дейност се извършва в обществена полза. Тези ЮЛ може да бъдат във формата на сдружение с нестопанска цел или на фондация....
 

Физическите лица като субекти на гражданско правоотношение


Гражданското право е традиционен, основен и профилиращ отрасъл на частното право. Той е традиционен отрасъл датиращ от древността. Гражданското право е отрасъл който е характерен за основни или съществени обществени отношения...
 

Доминик Шнапер "Гражданско общество"


Доминик Шнапер и нейната позиция за нацията и гражданското общество...
 

Задължението за лихва


Задължението за лихва е особен вид парично задължение. Лихвата е една от основните икономочески категории на съвременното пазарно стопанство. Този термин няма само едно значение...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Гражданско и семейно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент