Същност на здравния маркетинг


Увод – при съвременното развитие на обществото е необхо-димо творчески да се преодолее установената елементарна пред-става за маркетинга като търговско-оперативен акт на предлагане и пласмент на стоки и услуги...
 

Конфликти в здравеопазването – определение, видове, профилактика, диагностика, решения


С. Джонев предлага следната класификация на конфликтите. Той обособява най-общо два типа конфликти. Първия е този на интересите, който се свързва с конкурентно поведение и амбиция да спечели...
 

Управленски решения. Същност. Видове.


Процесът на решаване на проблема не завършва с изборът на алтернатива. След като решението е взето, ръководителят може сам да организира неговото изпълнение...
 

Конфликти в здравеопазването


Същност на конфликта. Видове конфликти. Профилактика на конфликта. Диагностика на конфликата. Решения на конфликта...
 

Управление на качеството на медицинската помощ


Качеството по своята същност представлява съвкупност от свойства и белези на даден продукт, процес или услуга, които определят съответствието им с предварително зададени изисквания или задоволяват определени потребности...
 

Икономически анализ „разход-ефективност”

25 юни 2011
·
11
·
2,646
·
40
·
81
·
26

Анализ, при който разходите се измерват по отношение на един и същ резултат, но постиган с различни лекарства и за различно време се нарича разход-ефективност. Оценката се извършва чрез показателите разходи за единица резултат или резултат за единица...
 

Калкулиране себестойността на болничния продукт


Същност и видове разходи. Аналитично отчитане на разходите. Нормиране разхода на труд на здравните специалисти. Научно-обоснованото нормиране на разхода на труд, съдейства за най-ефективното използване средствата на труда, предметите на труда и самия...
 

Мотивация


Въпросът за мотивацията е централен във всяка управленска ситуация. През последните години в науката и практиката все по-настойчиво се възприема разбирането, че "хората решават всичко"...
 

Психологични проблеми при соматични заболявания


Сърдечно-съдовите заболвания поставят сериозни психологични проблеми, поради няколко причини: голяма честота, висока смъртност и свързаните с тях психогенни неблагоприятни въздействия...
 

Организация и технология на счетоводния процес за предоставените кредити от търговските банки


Банките акумулират чрез пасивните си операции кредитен ресурс не за да го съхранят, а единствено и само за да го продават по цена по- висока от цената на придобиване. За тази цел те офертират комбинации от условия за продажба на кредитен ресурс...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
МУ Пловдив
Реферати
за Студенти
Ограничаване на резултатите