Лекции за държавния ипит


лекции за държавния изпит за придобиване на 4 степен на квалификация за професията мениджър...
 

Основи на туризма


Основи на туризма - Професионален колеж по Мениджмънт...
 

Обща теория на пазарното стопанство


Възникване, предмет и същност на икономиката като наука....
 

Финансов мениджмънт


Понятията пари и финанси се отъждествяват. Финансите са парично отношение, но това не дава основание за пълното им отъждествяване с парите. Парите се превръщат и функционират като финанси при определени условия. Обикновено възникването...
 

Същност, функции и принципи на мениджмънта


За понятието мениджмънт съществуват множество определения. За родоначалник и баща на тази наука се смята американския учен Питър Дракър. Мениджмънта като понятие замества понятието управление и се използва в специализираната литература и придобива...
 

Икономика и организация на фирмата


Лекция по Икономика и организация на фирмата по специалност Стопанско управление...
 

Фирмен мениджмънт


Мениджмънта е наука и изкуство .Свързан е с управлението и ръководството на дадено звено(отдел, цех, фирма)....
 

Правни отношения на фирмата


Разгледани са всички аспекти на фирмата от правна гледна точка. Може да бъде ползвано и за пищов...
 

Лекции по финансова математика


Същност на лихвата, видове лихва еквивалентност на два или повече капитала...

Избрани критерии за търсене

Сливен
Частен професионален колеж по ме ...
Лекции
за Студенти
Ограничаване на резултатите