Основни етапи в развитието на живописта през Римската епоха


Основни етапи в развитието на живописта през Римската епоха. За римската живопис, в сравнение с римската архитектура и скулптура, се знае малко и е много трудно да се определят римските елементи в рисуването...
 

Заглавните страници в книгата - композиция и подходи


Аванттитулна страница. Титулна страница. Контратитулна страница. Гръб на титулна страница. Композиране на издателско каре...
 

Предпоставки за нормалното функциониране и развитие на народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"


Развитието, задачите и функциите на националната библиотека са пряка зависимост от историческия етап и от социалните потребности на обществото. Това правило е валидно за всяка обществена институция, но то важи с особена сила за националната библиотека...
 

Принципи за анотиране


Основни правила за анотиране, използвани в кигоиздаването в България...
 

Дигитални библиотеки


Дигиталните библиотеки представляват онлайн колекции от дигитални обекти с гарантирано качество, които се събират и управляват в съответствие с международно приети принципи за развитие на колекциите...
 

Документи и документни системи


Документът е обект на Документната система и винаги част от някаква по – широка система. Документна система е съвкупност от документи в една област от човешкото знание или действие, които осигуряват ефективността на работа...
 

Библиотеката - същност и роля в обществото


Съвременната библиотека – традиционна, автоматизирана, хибридна и т.н. е тази осигуряваща пълен демократичен достъп до информацията, знанията и културата на базата на използване на новите технологии...
 

Развитие на дигиталната компетентност у студентите


Основната идея на текста, който предстои да разгледам, е да илюстрира значението на информационните технологии в обществото, и най-вече нуждата от качествено обучение по въпросната област в българските университети...
 

История на краеведската работа в България


Началото и първите стъпки на българското краезнание започват още през епохата на възраждането-най-българското време, когато и интелигенция, и народ обръщат настойчиво взор към род и родна земя, към славно минало и героични предци...
 

Място на библиотеката в информационното пространство


Обществените библиотеки са феномен в човешката цивилизация и култура. В различните страни те се появяват в различни периоди от време, но въпреки това те имат общи цели и задачи...

Избрани критерии за търсене

Култура и изкуство
Реферати
несваляни
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Авотрство