География на световното стопанство


Най-често използваните дефениции на СС го определят като исторически формирала се династична отраслова и териториална съвкупност от взаймодействащи си национални стопанства в глобален мащаб....
 

Лекции по икономическа география


Предмет, задачи и методи на изследване. Традиционно направление в икономическата георгафия е изучаването на материалното производство....
 

Възпитателни функции на семейството


В съвременното общество - особено през последните десетилетия и в световен мащаб, и в нашата страна - настъпиха значителни промени в структурата и функционалното предназначение на семейството...
 

Южен централен регион


Подробно описание на Южния централен регион и неговоти особености...
 

Казус по инвестиционно банкиране


Супер е казусът оценката е 5 или 6 не съм сигурен, но ще свърши работа!...
 

Програмиране на регионалното развитие


ЗРР поставя основата на активен процес на програмиране на всички нива в икономиката. Чрез създадената система от институционална структура, административен капацитет и финансов механизъм, програмирането се превръща в дейност с фундаментално значение...
 

Полезни изкопаеми на България


Полезните изкопаеми са природната база, върху която се развива цялото ни стопанство. Рудните полезни изкопаеми представляват суровинен източник за развитие на черната и цветна металургия, с голямо значение са и горивните полезни изкопаеми за развитие...
 

Великобритания


Геодемографска и геоикономиеска характеристика на Великобритания...
 

Развитие на регионалната икономика на примера на община Каварна


Количествената оценка на фактора материални ресурси следва да се извършва диференцирано, чрез общата материалоемкост в стойностно или натурално изражение на единица продукция. Този показател може да бъде конкретизиран чрез изчисляването на производните...
 

Урбанизация и форми на урбанизация


Урбанизацията е сложен процес на концентрация на население, производствено технологична и социална инфраструктура в градовете и гравитиращите към тях територии...

Избрани критерии за търсене

География
Икономическа и социална география
Ограничаване на резултатите