Годишна данъчна декларация


Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г., (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина...
 

Технологична карта за типов технологичен процес №053 pro


Наименование на товара: Изкуствени торове-карбамид; амонячно нитратна тор; вароамониева селитра; комбинирана тор и др.-насипно и в торби....
 

Формуляр за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

26 май 2013
·
26
·
5,993
·
132

Формуляр за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти без определен срок за кандидатстване...
 

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства


Подобряване на училищната среда чрез създаване на условия за успешна социализация и равен достъп до качествено образование на застрашени от отпадане или попаднали в състояние на изключеност деца и ученици от етническите малцинства....
 

Бизнес план


Това е образец/формуляр за изготвяне на бизнес план...
 

Декларация за данък върху жилищни имоти

23 авг 2011
·
11
·
2,975
·
15
·
4

Примерен формуляр на декларация за данъка върху жилищните имоти по член 14. от Закона за местните данъци и такси...
 

Данъчна декларация за облагане с патентен данък

23 авг 2011
·
8
·
3,347
·
16
·
39
·
2

Формуляр на декларация за патентен данък...
 

Индивидуална образователна програма на дете със СОП


Идентифициране и основна информация, дата на раждане: място на раждане: възраст, ЕГН, медицински документи, издадени от съответния лекар – специалист, (приложение)....
 

Искане за удостоверителен документ


Искане за удостоверителен документ – планово лечение извън държавата-членка по пребиваване...
 

Критерии за оценяване на деца със СОП


Систематизирани критерии за оценка на входящото ниво по БЕЛ на деца със Специални образователни потребности...

Избрани критерии за търсене

Формуляри
Ограничаване на резултатите

По Авотрство