Договор за възлагане на строителство и СМР


Примерен вариант на договор за възлагане на строително-ремонтни дейности...
 

Договор за възлагане на строителни ремонти


Празна бланка на договор за възлагане на строителни ремонти, Пример C-19-СЕК...
 

Предварителен договор за продажба на недвижим имот

05 окт 2011
·
5
·
1,371
·
219
·
488
·
99

Примерна бланка за сключване на предварителен договор за продажба на недвижим имот...
 

Предварителен договор за строителство


Предварителен договор за проектиране, покупко-продажба на идеална част от урегулиран поземлен имот срещу изграждане на обекти в сграда и учредяване на право на строеж...
 

Трудов договор


Примерен, непопълнен формуляр на трудов договор на основание чл.67, ал.1, т1. във вр. с чл.70 от Кодекса на труда...
 

Граждански договор

08 апр 2012
·
5
·
1,075
·
175
·
262
·
48

Граждански договор, който може да се използва от всички, които не желаят да се обвързват с трудов договор и искат да работят гъвкаво....
 

Договор за събиране на вземания


Договор между доверител и довереник за събиране на вземания...
 

Договор за паричен заем


Договор за паричен заем, който се сключва между заемодател и заематил, въз основа на тяхно финансово споразумение...
 

Договор за възлагане на управление


ДРУЖЕСТВОТО възлага на УПРАВИТЕЛЯ да управлява „........................“ ООД с правата, задълженията и отговорностите, регламентирани в закона, дружествения договор и настоящия договор за възлагане на управление и представителство...
 

Договор за лицензия на изобретение

21 май 2012
·
5
·
1,157
·
43
·
63
·
27

Договор за лицензия на изобретение. Днес, .............., в гр.(с.) .................... се сключи настоящият договор за лицензия между...