Договор между туроператор и турагент


Договор между туроператор и турагент - всички права и задължения между двете страни...
 

Договор за изработка


Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изработи срещу възнаграждение ___, със следните технически характеристики ___, наричан по-долу за краткост "продукта"...
 

Дружествен договор


Примерен дружествен договор при регистрация на юридически лица....
 

Примерен договор за продажба на МПС


Примерен договор за покупко-продажба на МПС, изготвен от нотариус...
 

Договор за наем на земеделска земя


Бланка за договор за наем. Подходящо е както за студенти,така и за всеки,който иска да придобие представа какво трябва да съдържа договорът за наем на земеделска земя...
 

Договор за замяна на МПС


Универсална бланка при договори за замяна на МПС, служещ при прехвърляна на лек ,товарен автомобил...
 

Договор за строителство


Срещу извършените качествено и съгласно поръчаното СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размери, срокове и по ред, съгласно условията на този...
 

Договор за поръчителство


Договор за поръчителство. Днес, .......... год., в гр./с. ............., се сключи настоящият договор за поръчителство, между ............, наричан накратко КРЕДИТОР...
 

Договор за недвижим имот


Днес,................199....г., в гр./с.............., се сключи настоящият договор за поръчка между....
 

Договор за услуга


договор за предоставяне на услуги, използва се при извършването на различни услуги, най-често между фирми...

Избрани критерии за търсене

Договори
Ограничаване на резултатите